Κύριες Μετοχές
Δείκτης (CFDs)
Τελευταία
Βάση
Υψηλή
Χαμηλή
Αλλ.
Αλλ. %
Ώρα
0,520
0,515
0,520
0,509
+0,005
+0,97%
21/10 | Αθήνα
13,285
13,280
13,485
13,195
-0,005
-0,04%
21/10 | Αθήνα
8,100
8,180
8,280
8,100
-0,080
-0,98%
21/10 | Αθήνα
12,21
12,23
12,33
12,06
-0,08
-0,65%
21/10 | Αθήνα
21,3850
21,3050
21,4100
21,1900
-0,1800
-0,83%
21/10 | Αθήνα
1,5200
1,4600
1,5230
1,4320
+0,0720
+4,97%
21/10 | Αθήνα
8,80
9,04
9,06
8,80
-0,20
-2,17%
21/10 | Αθήνα
9,6400
9,8000
9,8000
9,6150
-0,0850
-0,87%
21/10 | Αθήνα
5,19
5,17
5,25
5,17
-0,04
-0,76%
21/10 | Αθήνα